مطالب توسط rangorezin

رنگ آلکیدی

رنگ ها با فام متنوعی تعریف میشوند که با عنوان Shade معرفی میشوند و این در زبان عمومی آدرس فام رنگ مانند آبی آسمانی و در زبان شیمی رنگ به استانداردی بانام RAL خواهیم رسید .